0

Criteriile de acordare a burselor pentru elevii români din Ucraina

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a publicat hotărârea de guvern referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a burselor către etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina, numărul acestora, criteriile de selecție a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina și al stagiilor de specializare, precum și criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor sau a altor organizații neguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele – scrie TOCpress.

Redăm, mai jos, textul acestei hotărâri de guvern:

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. II, alin. (5) din OUG nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina, Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre:

CAP. I – Dispoziții generale.

Art. 1. Prezenta Hotărâre de Guvern se aplică de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și de Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, după cum urmează:
a) MRP va efectua toate demersurile necesare selectării elevilor beneficiari ai burselor, prin intermediul asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale selectate conform CAP. IV și va plăti bursele;
b) MEN, prin instituțiile de învățământ superior, va efectua demersurile necesare pentru selectarea cadrelor didactice, din școlile românești din Ucraina, în vederea efectuării stagiilor de specializare în România;
c) MAE va acorda sprijin celor două ministere, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri de Guvern, în conformitate cu dispozițiile art.3 din Legea 299/2007

CAP. II – Numărul și criteriile de acordare a burselor.

Art. 2. Se aprobă plata a unui număr de maxim 1000 de burse, în limita fondurilor alocate în acest scop, în cuantum de 200 lei/lună/bursă pentru elevii etnici români cu domiciliul stabil în Ucraina care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiu unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina.
Art. 3. Criterii de acordare a burselor.
(1) Părinții, unul dintre părinți sau reprezentantul legal al minorului și-a declarat apartenența la spațiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
(2) A obținut cel puțin, în anul școlar precedent, media generală 8,5 sau echivalent iar media la limba română a fost cel puțin 8 sau echivalent; În situații de egalitate a mediilor generale, media la limba română prevalează.
(3) Bursele vor fi acordate în funcție de medie, în sens descrescător, de la cea mai mare la cea mai mică, până la concurența a maxim 1000 de burse.
(4) În cazul elevilor de clasa I, criteriul mediilor nu se aplică; În această situație bursele vor fi acordate la recomandarea asociației, fundației sau organizației neguvernamentale selectate conform CAP. IV.
Art. 4. Modalitatea de plată a burselor.
(1) Bursele vor fi plătite lunar, bilunar sau trimestrial, în funcție de disponibilitate, direct de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și doar în conturile bancare ale beneficiarilor, părintelui sau reprezentantului legal, pe baza selecției efectuate de asociațiile, fundațiile sau organizațiile neguvernamentale;
(2) Asociațiile, fundațiile sau organizațiile neguvernamentale, în cadrul procesului de selecție a beneficiarilor, vor solicita dovada deținerii contului bancar și o vor atașa la dosarul selecției precum și dovada că elevii sunt înscriși și frecventează cursurile în anul școlar curent.
(3) Nu vor fi plătite burse către potențialii beneficiari care nu fac dovada deținerii unui cont bancar.

CAP. III – Numărul și criteriile de acordare a stagiilor de specializare.

Art. 5. (1) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România pentru 300 cadre didactice din școlile românești din Ucraina.
(2) Stagiile de specializare au ca obiective actualizarea, dezvoltarea și perfecționarea competențelor cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina.
(3) Stagiile de specializare sunt organizate de Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați.
(4) Durata stagiului de specializare este de 5-6 zile.
Art. 6. Criterii de acordare a stagiilor de specializare
(1) Sunt eligibile să participe la stagii de specializare cadrele didactice din școlile românești din Ucraina care dețin diplomă de studii ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul Ucrainei și fac dovada declarării apartenenței la spațiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
(2) Cadrele didactice vor fi selectate de către instituțiile de învățământ superior organizatoare menționate la articolul 5 alin. (3), cu sprijinul asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina descrise la capitolul IV din prezenta hotărâre, în conformitate cu profilul stagiilor de specializare.
Art. 7. Finanțarea stagiilor de specializare
Ministerul Educației Naționale va suporta în limita fondurilor alocate în acest scop, cheltuielile legale de organizarea stagiilor de specializare, cheltuielile de cazare și masă și o bursă de 300 lei/participant, prin instituțiile de învățământ menționate la articolul 5 alin. (3).

CAP. IV – Criteriile de selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale.
Art. 8. Sunt eligibile de a participa la procesul de selecție toate asociațiile, fundațiile sau organizațiile neguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina și au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea sau promovarea identității culturale, educaționale sau lingvistice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina în care trăiesc comunități de români.
Art. 9. Pentru a fi selectate, asociațiile, fundațiile sau organizațiile neguvernamentale, trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:
a) Desfășoară activități în unul din domeniile prezentate la art. 8;
b) Sunt înregistrate atât din punct de vedere legal cât și fiscal în Ucraina;
c) Demonstrează că au capacitatea de a desfășura în bune condiții procesul de selecției al beneficiarilor de burse, atât uman cât și material;
Art. 10. Selecția asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale se va face de o comisie numită prin ordin comun de către MRP, MAE și MEN.

CAP. V – Obligațiile și drepturile asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale selectate în vederea desfășurării procesului de acordare a burselor.
Art. 11. Asociațiile, fundațiile sau organizațiile neguvernamentale selectate, au obligația de a încheia un contract de finanțare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a fost înștiințat despre faptul că a fost selectat.
Art. 12. Contractul de finanțare prevăzut la art. 11, va cuprinde, fără a se limita la acestea, cel puțin următoarele obligații ale beneficiarului:
a) Să aducă la cunoștința potențialilor beneficiari, prin orice mijloace, despre oportunitatea de a primi burse din partea Statului Român prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și condițiile de acordare a acestora;
b) Să efectueze selecția cu bună credință și fără discriminare a elevilor beneficiari;
c) Să se asigure că elevii beneficiari îndeplinesc condițiile de primire a burselor și frecventează regulat cursurile din anul curent;
d) Să se asigure și să colecteze documentele doveditoare ale îndeplinirii condițiilor de acordare a burselor și să le transmită în timp util la finanțator;
e) Lunar, bilunar sau trimestrial au obligația de a verifica continuitatea îndeplinirii condițiilor de primire a burselor de către elevii beneficiari și să informeze MRP despre eventualele modificări, în timp util.
f) Să prezinte cheltuielile efectuate cu ocazia desfășurării procesului de selecție a beneficiarilor și de monitorizare ulterioară a condițiilor de acordare a burselor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006.
Art. 13. Contractul de finanțare prevăzut la art. 11, va cuprinde, fără a se limita la acestea, cel puțin următoarele drepturi ale beneficiarului:
a) Să primească sprijin din partea personalului MRP, desemnat pentru derularea proiectului;
b) Să solicite și să primească din partea MRP, contravaloarea cheltuielilor efectuate cu ocazia procesului de selecție și monitorizare ulterioară.
Art. 14. Contribuția proprie a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale selectate și care încheie contract de finanțare cu MRP va fi în cuantum de 3% din valoarea finanțată efectiv și poate consta în aport în natură cuantificabil.
Art. 15. Dosarul de selecție al elevilor beneficiari ai burselor va cuprinde cel puțin:
a) Declarația de apartenență la spațiul identitar român, astfel cum este prevăzut la art. 3, alin (1), în original;
b) Dovada deținerii contului bancar de către beneficiar, unul dintre părinți sau reprezentantul legal al minorului, în original;
c) Dovada rezultatelor la învățătură pentru anul școlar precedent, în original sau copie conformă cu originalul;
d) Pentru elevii din clasa I, recomandarea asociației, fundației sau organizației neguvernamentale selectate, în original;
e) Dovada faptului că elevii sunt înscriși și frecventează cursurile în anul școlar curent, în original;
f) Copie conformă cu originalul după actul de identitate al beneficiarului, părintelui sau reprezentantului legal al elevului;
Art. 16. Dosarele de selecție vor fi transmise către MRP, însoțite de o listă centralizatoare a elevilor potențiali beneficiari ai burselor, atât în format scris cât și în format electronic. Forma listei va fi stabilită de MRP și va deveni anexă la contract.
Art. 17. După primirea dosarelor de selecție și a listelor centralizatoare prevăzute la art. 15, MRP va efectua următoarele activități:
a) va verifica exactitatea datelor înscrise în liste;
b) va stabili numărul total de elevi beneficiari ai burselor;
c) va comunica situația precum și numărul elevilor beneficiari ai burselor către asociațiile, fundațiile sau organizațiile neguvernamentale;
d) va transmite modalitatea de plată a burselor, respectiv lunar, bilunar sau trimestrial;

CAP. VI. Dispoziții finale.
Art. 18. Prezenta Hotărâre de Guvern este aplicabilă pentru anul școlar 2017 – 2018.

PRIM-MINISTRU
Mihai TUDOSE

Filed in: Cernauti, Opinii, Știrea ta, Transcarpatia Tags: 

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Leave a Reply

Submit Comment

Pentru validarea formularului completeaza rezultatul adunarii : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

© 2018 TOCpress. All rights reserved.
webdesign project by Artimaginum DTh.
stats tracker